Privacy

PRIVACYVERKLARING BEKRO

Bekro Horst v.o.f gevestigd te (5961XW) Horst, aan de Noordsingel 35 (hierna te noemen “Bekro”), vindt het van belang dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Met deze privacyverklaring informeert Bekro u over welke soort persoonsgegevens zij verzamelt, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft. Eventuele vragen kunt u richten aan mevr. P.M. van den Bekerom (info@bekro.nl).

Welke persoonsgegevens verwerkt Bekro?
Bekro verwerkt de navolgende persoonsgegevens:
– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– beeldmateriaal (cameratoezicht).

In incidentele gevallen worden de navolgende persoonsgegevens verwerkt:
– bankrekeningnummer;
– geslacht;

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag verwerkt Bekro persoonsgegevens?
Bekro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bekro verzamelt gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die Bekro met u heeft;
– de NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens alsmede de kosten en gedane betalingen worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, debiteurenadministratie en incasso;
– Bekro maakt gebruik van camaratoezicht in het kader van diefstalpreventie en ter beveiliging van het terrein en gebouw.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Bekro omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt en/of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Bekro verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bekro deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kan Bekro persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Door Bekro  ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 Bewaartermijn
Bekro  hanteert de navolgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens (zoals naw-gegevens, bankrekeningnummer, voor- en achternaam) gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel zeven jaar) bewaard;

  1. camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident (zoals een strafbaar feit of verzekeringskwestie). In dat geval worden de camerabeelden bewaard totdat het incident is afgehandeld;
  2. voor het overige zullen persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uitvoering van de overeenkomst en tot uiterlijk 2 jaar na de laatste opdracht / overeenkomst.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van Bekro  of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder andere worden bewaard in geval van klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot twee jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvordering.

Cookies
Bekro  gebruikt alleen technische , functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Bekro  gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze worden opgeslagen om bijvoorbeeld via Google Analytics in te kunnen zien hoeveel bezoekers er op de site actief zijn geweest en welke pagina’s er zijn bezocht. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Bekro  hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Bekro  zal, zonder uw toestemming, uitsluitend informatie verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat. Bekro  zal voor overige gegevensverstrekking toestemming van u vragen.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om Bekro  te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens, om de gegevens te laten corrigeren of om gegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door Bekro  Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Bekro  een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Bekro  van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Bij voornoemde verzoeken dient u zich te identificeren. Bij een verzoek om verwijdering zal Bekro  van deze verwijdering mededeling doen aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Bekro  hebben ontvangen. Bekro  zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het door u gedane verzoek, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens
Bekro  treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Bekro  heeft de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd met wachtwoordbeveiliging.

 Wijziging privacyverklaring
Bekro  zal indien nodig de privacyverklaring aanpassen. Bij belangrijke wijzigingen zal Bekro  u per e-mail informeren.

Contactgegevens
Bekro  heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming of Privacy Officer. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Bekro  wilt verzoeken om inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: P.M. van den Bekerom
E-mail: info@bekro.nl
Telefoonnummer: 077-3981827

Klacht over verwerking persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.